Prekių krepšelis
Prekių: 0 vnt. Viso: 0.00 €
Peržiūrėti krepšelį

Duomenų saugumas

Bendra informacija 

Jūsų asmens duomenys, pateikti su užsakymu yra saugomi ir niekada neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus kai tai yra reikalinga užsakymo vykdymui. UAB Dekogidos prekyba yra registruota asmens duomenų apsaugos tarnyboje.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

1.      Pagrindinės sąvokos

1.1.   Įmonė – UAB Dekogidos prekyba, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Įmonė, kurios registruota buveinė yra Švitrigailos g. 5/17-17, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 125664946, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2.   Duomenų subjektas –fizinis arba juridinis asmuo (pirkėjas), kurio duomenys yra tvarkomi Įmonje.

1.3.   Asmens duomenys – reiškia informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kuri yra išvardinta šių taisyklių 2.4 punkte.

1.4.   Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, naudojimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5.   Automatinis būdas - reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.6.   Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Įmonės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis

1.7.   Tvarkytojas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuris yra Įmonės įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Tvarkytojas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje.

1.8.   Duomenų gavėjas - reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuriam teikiami Asmens duomenys. Duomenų gavėjas (-ai) turi būti registruojami Inspekcijoje

1.9.   Inspekcija – Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

 

2.      Bendrosios nuostatos

2.1.   Šis dokumentas reglamentuoja Įmonės ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Įmonėje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.2.   Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami, jei to reikia.

2.3.   Asmens duomenų tvarkymo tikslai – prekių pirkimui ir pristatymui reikalingos priemonės, taip pat tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.

2.4.   Įmonė šių taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:

2.4.1.      vardas;

2.4.2.      pavardė;

2.4.3.       elektroninio pašto adresas;

2.4.4.      IP adresas;

2.4.5.      telefono numeris;

2.4.6.      gyvenamoji vieta (adresas);

2.4.7.      Duomenų subjekto prisijungimo vardas elektroninėje Įmonės parduotuvėje;

2.4.8.      Duomenų subjekto prisijungimo slaptažodis elektroninėje Įmonės parduotuvėje;

2.4.9.      duomenys apie Duomenų subjekto pirktas prekes, jų kiekius, pirkimo datas ir kita su prekėmis susijusi informacija;

2.5.   Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (2008 m. vasario 1 d. Nr. X-1444), kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

 

3.      Asmens duomenų tvarkymas

3.1.   Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu naudojant Įmonėje įrengtas ir/arba Įmonės nuomojamas asmens duomenų tvarkymo priemones.

3.2.   Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai. Kiekvienas Darbuotojas ir/arba Tvarkytojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3.3.   Darbuotojas / Tvarkytojas privalo:

3.3.1.      saugoti Asmens duomenų paslaptį;

3.3.2.      tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;

3.3.3.      neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;

3.3.4.      nedelsiant pranešti Įmonės vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

3.4.   Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami ne rečiau kaip kas 30 dienų, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

3.5.   Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad Asmens duomenų rinkmenos nebūtų pasiekiamos iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos periodiškai.

3.6.   Atsakingas už kompiuterių priežiūrą darbuotojas privalo daryti kompiuteriuose esančių duomenų rinkmenų kopijas. Praradus ar sugadinus šias rinkmenas, atsakingas darbuotojas turi jas atstatyti ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

3.7.   Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Įmonės vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.

3.8.   Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Įmone, arba kai Įmonės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

3.9.   Tvarkytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Tvarkytojo sutartis su Įmone.

 

4.      Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

4.1.   Duomenų subjektas, pateikdamas Įmonei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Įmonei rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu.

4.2.   Įmonė, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

4.3.   Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Įmonei rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Įmonė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.

4.4.   Įmonė nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

4.5.   Įmonė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

 

5.      Asmens duomenų perdavimas

5.1.   Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi atitinamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

5.2.   Numatyta, kad šių taisyklių įsigaliojimo dieną, Asmens duomenys gali būti perduoti tik:

5.2.1.      UAB DPD Lietuva, kuri yra pagal sutartį teikia prekių pristatymo paslaugas Duomenų subjektams;

5.2.2.      UAB Interneto vizija, iš kurios Įmonė perka serverių nuomos paslaugas.

5.3.   Duomenų subjektai apie Duomenų gavėjų pasikeitimus informuojami asmeniškai per 5 darbo dienas po galimo pasikeitimo.

5.4.   Įmonė nerenka ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie amžių sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras, nebent kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.

 

6.      Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai

6.1.   Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.

6.2.   Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:

6.2.1.      netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos, nepakankamos fakso medžiagų tiekimas ir kt.);

6.2.2.      tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Įmonės patalpas, asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);

6.2.3.      netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

 

7.      Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

7.1.   Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Įmonė įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

7.1.1.      administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);

7.1.2.      techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Įmonės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

7.1.3.      komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (ugniasienės) ir kt.).

7.2.   Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės priemonės turi užtikrinti:

7.2.1.      operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo technikos nustatymą ir laikymosi kontrolę;

7.2.2.      nenutrūkstamo duomenų tvarkymo (apdorojimo) proceso technologiją

7.2.3.      sistemų veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategiją (netikėtumų valdymas);

7.2.4.      programų testavimo aplinkos fizinį (loginį) atskyrimą nuo darbo režimo procesų;

7.2.5.      autorizuotą duomenų naudojimą, jų nepažeidžiamumą.

7.3.   Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis Įmonėje nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių, instrukcijų ar tvarkų reikalavimų.

 

8.      Asmens duomenų tvarkymo terminas

8.1.   Įmonė pradeda tvarkyti Asmens duomenis nuo Duomenų subjekto (pirkėjo) registracijos Įmonės el.parduotuvėje momento ir tęsia tvarkymą 2 metus po paskutinio Duomenų subjekto pirkimo sąndorio.

8.2.   Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

9.      Atsakomybė

9.1.   Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

 

10.  Baigiamosios nuostatos

10.1.                    Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

10.2.                    Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

10.3.                    Duomenų subjektai apie šių Taisyklių pasikeitimus informuojami asmeniškai (nurodytu el.pašto adresu) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki Taisyklių pasikeitimo.